Veelgestelde vragen

Welke kinderen kan ik aanmelden?
Alle kinderen geboren in 2018 die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2021. Ook voor oudere kinderen die volgend schooljaar van school willen veranderen.
Is je kind geboren in 2018 en heeft het een broer/zus in de school of werkt de ouder op de school ? Dan kan u hem of haar inschrijven in de school zelf in de periode 20-31 januari 2020.
Zit uw kind in de kleuterklas en gaat het volgend schooljaar naar het eerste leerjaar in dezelfde school ? Dan hoeft u uw kind niet aan te melden.
Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld?
Dan kunt u in de vrije inschrijvingsperiode nog een plaats zoeken maar veel scholen zullen dan al vol zijn. We raden u aan om zeker aan te melden. Inschirjven tijdens de vrije inschrijvingsperiode gebeurt op de school zelf. Ga naar de school, als er een vrije plaats is voor uw kind dan kan u inschrijven. Zie het tabblad 'vrije plaatsen' voor meer informatie.  
Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven ?
Neen. Na de aanmeldingsperiode ordent de computer alle aangemelde kinderen en wijst uw kind één van uw voorkeurscholen toe. Daarna krijgt u bericht waar u uw kind kan inschrijven. U gaat dan langs bij die school om uw kind in te schrijven. Het is ook mogelijk dat er geen toewijzing voor één van uw voorkeurscholen kan gebeuren.
Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden voor alle scholen van het gewoon onderwijs van Gent en Merelbeke. U vindt een overzicht van alle scholen in de brochure en via de knop 'meer info' bovenaan de webpagina. U meldt uw kind het best aan voor 5 scholen of meer. Dit betekent niet dat u minder kans maakt op een plaats in uw favoriete school! Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat u uw kind kunt inschrijven in een school van uw keuze.

Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs dan geldt een andere regelgeving. Heeft uw kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs, maar wilt u het toch inschrijven in een gewone school? Maak dan wel gebruik van deze aanmeldingsprocedure.
Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang voor de rangschikking. U kunt dus tijdens de volledige aanmeldingsperiode uw kind aanmelden en uw gegevens aanpassen.
Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Voor en tijdens de aanmeldperiode kunt u voor iedere school zien hoeveel vrije plaatsen er voor de leeftijdsgroep van uw kind zijn waarvoor u kan aanmelden. Dit overzicht vindt u via de knop 'vrije plaatsen' bovenaan. Na de aanmeldingsperiode kan u de vrije plaatsen ook vinden onder de knop 'vrije plaatsen'. 
Wat verstaan we onder broers en zussen?
Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:
(1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
(2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
(3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
Om van de voorrang broer of zus gebruik te kunnen maken, moet u dit aanduiden in het aanmeldingsdossier.
Ik werk voor een Gentse school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden met een voorrang?
Op het ogenblik van de inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. U hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?
Of een kind een toewijzingsticket krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Sommige categorieën van kinderen krijgen voorrang.
We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:
1ste voorrangsgroep: kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school.
2de voorrangsgroep: kinderen met een ouder die werkt in de school waarvoor ze aanmelden.
3de voorrangsgroep: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling van wie (1) de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of (2) het gezin een Vlaamse schooltoelage/schooltoeslag ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs. De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen. Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

Zijn er voor een school minder aanmeldingen van indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor indicatorleerlingen? Of omgekeerd, zijn er voor een school minder aanmeldingen van niet-indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor niet-indicatorleerlingen ? Dan gaan de vrije plaatsen naar de leerlingen uit de andere groep die nog geen toewijzing konden krijgen. 
Kinderen waarvan de ouders de vragenlijst over de indicatoren niet hebben ingevuld, komen pas aan de beurt als de aangemelde IND- en nIND-leerlingen hun vrije plaatsen niet allemaal ingenomen hebben. Voor meer informatie over de ordening van de kinderen die de vragenlijst niet invullen, contacteer de helpdesk.
Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?
Een indicatorleerling is een leerling van wie
1 de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of
2 het gezin een Vlaamse schooltoelage ontving in 2018-2019 of een Vlaamse schooltoeslag voor 2019-2020 voor een kind in het basis- of secundair onderwijs.
De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen. Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

U beantwoordt deze vragen bij de aanmelding. U verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Als deze gegevens niet correct zijn, zal de school uw kind niet inschrijven.
Waarom maken we een onderscheid tussen indicator- en niet-indicatorleerlingen?
We proberen in scholen in dezelfde wijk tot een gelijke verdeling te komen van kinderen uit een kansarm milieu (= indicator) en kinderen uit een kansrijk milieu (niet-indicator).
Als in een wijk bijv. 40% kinderen van een kansarm milieu en 60% kinderen van een kansrijk milieu zijn, verdelen we de vrije plaatsen op dezelfde manier (40%-60%) in de scholen in die wijk. Op die manier worden dus plaatsen gereserveerd voor kinderen uit beide groepen.

Voor de binnenstad, de stationsbuurt en Mariakerke verdelen we de vrije plaatsen in de scholen niet volgens de kinderen die er wonen maar volgens de kinderen die er naar school gaan. Dit omdat er in elk van die wijken heel wat meer kinderen naar school gaan dan er wonen.
De indicator- en de niet-indicatorleerlingen hebben altijd voorrang op de kinderen waarvoor de ouders de vragenlijst over de indicatoren niet of onvolledig invullen
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn dan krijgt elk aangemeld kind een plaats.

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen verdeeld via de volgende ordening:
1. de schoolkeuze van de ouders. We ordenen uw kind voor iedere voorkeurschool die u opgeeft. Er is geen ordening of toewijzing voor een school die u niet heeft opgegeven.
2. de voorrangsgroepen broer/zus en kind van personeel.
3. uw kind wordt toegevoegd aan de groep indicatorleerlingen of aan de groep niet-indicatorleerlingen. We proberen in scholen in dezelfde wijk tot een gelijke verdeling te komen van kinderen uit een kansarm milieu (indicator) en kinderen uit een kansrijk milieu (niet-indicator). De indicator- én niet-indicatorleerlingen hebben voorrang.
4. zowel de kinderen van de groep indicatorleerlingen als de kinderen van de groep niet-indicatorleerlingen worden geordend op basis van de afstand. Minstens 75% van de vrije plaatsen gaat naar de aangemelde kinderen die het dichtst bij de school wonen. Maximum 25% van de vrije plaatsen gaat naar de aangemelde kinderen die het best gerangschikt staan wanneer we kijken naar wat voor school elk kind de kortste afstand is : van thuis naar school of van het werk van papa of mama naar school.
5. Is uw kind voor meer dan één voorkeurschool in de vrije plaatsen geordend? Dan krijgt u de school die uw hoogste voorkeur heeft. Bijv. u geeft vijf voorkeurscholen op. Voor de scholen van eerste, derde en vijfde voorkeur valt uw kind binnen de vrije plaatsen. Dan zal u de school van uw eerste voorkeur toegewezen krijgen omdat dit de school van uw hoogste voorkeur is. Als u een toewijzingsticket krijgt dan schrappen we uw kind van de lijst van de scholen van uw lagere voorkeur.
Zet altijd je eerste voorkeurschool op 1.
Hoeveel scholen moet ik kiezen? Welke school zet ik op 1? Krijgt mijn kind altijd een toewijzing ?
We raden u aan om vijf of meer scholen te kiezen. Op die manier maakt u het meeste kans op een vrije plaats in een van uw voorkeursscholen. Door weinig scholen op te geven, is de kans kleiner dat u uw kind kan inschrijven. De kans om uw kind in te schrijven in uw eerste voorkeurschool is even groot als u maar één of vijf voorkeurscholen opgeeft. 

We ordenen uw kind voor iedere voorkeurschool die u opgaf. Is uw kind voor meer dan één voorkeurschool in de vrije plaatsen geordend? Dan krijgt u de school die uw hoogste voorkeur heeft. Bijv. u geeft vijf voorkeurscholen op. Voor de scholen van eerste, derde en vijfde voorkeur valt uw kind binnen de vrije plaatsen. Dan zal u de school van uw eerste voorkeur toegewezen krijgen omdat dit de school van uw hoogste voorkeur is die een vrije plaats heeft voor uw kind.

Zet uw favoriete school op 1. Maar zet ook scholen met voldoende vrije plaatsen op de lijst om zeker een kans te maken op een vrije plaats. We proberen in elk geval uw kind aan de school van uw hoogste voorkeur toe te wijzen. Lukt dat niet, dan proberen we de school van uw tweede voorkeur toe te wijzen enzovoort..
Welk adres geef ik op ? Wat als we binnenkort verhuizen  ?
U kunt de volgende adressen opgeven:
1) een officieel adres van het kind: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of internaat geldt niet.
2) een werkadres: dit is het adres waar ouder 1 of ouder 2 werkt. U kunt twee werkadressen vermelden. We raden u aan dit adres in te vullen. Het kan alleen maar de kans vergroten op een plaats in de school van uw keuze. U kan nooit een nadeel hebben als u een werkadres opgeeft.

U hoeft zelf niets te berekenen, de computer bepaalt voor u de kortste en dus de interessantste afstand voor iedere school die u opgeeft. De adressen die u opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die u kiest. U kunt niet voor verschillende scholen verschillende adressen opgeven.

Ouders die gaan verhuizen, kunnen bij aanmelding hun nieuwe adres opgeven als zij op het moment van inschrijving een bewijs kunnen voorleggen (bv. een huurovereenkomst of een aankoopakte) dat ze effectief gaan verhuizen.
Hoe berekenen we de afstand ?
We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de wandelafstand van thuis naar de school. Er bestaat helaas nog geen systeem dat de exacte wandelafstand berekent. Daarom berekenen we twee afstanden: de wandelafstand en de afstand in vogelvlucht.

1. Rondom iedere school hebben we verschillende zones:
- 0 tot 500m
- 500-1000m
- 1000-1500m
- 1500m - ...
De afstanden zijn wandelafstanden, dus de afstand die je zou wandelen vanaf de school. Hierbij houden we rekening met bruggen voor voetgangers en fietsers en autovrije straten. We houden geen rekening met eenrichtingsverkeer.

2. Voor alle kinderen met een adres binnen dezelfde zone berekenen we de afstand in vogelvlucht van huis/werk tot de school.

Kinderen met een adres in de zone 0-500m hebben voorrang op kinderen met een adres in de volgende afstandzone. Kinderen met een adres in de zone 500m-1000m zone hebben dan weer voorrang op kinderen uit de zone 1000m-1500m, etc.
Kinderen die binnen één zone in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen krijgen voorrang op kinderen die verder in die zone wonen.

Bekijk de grafische voorstelling van de afstandsberekening.
Hoe kan ik opgeven dat ik kies voor een pedagogisch project of een school met een uitgesproken zorgbeleid?
We ordenen uw kind alleen voor de scholen van uw voorkeur. U kiest de scholen zelf en geeft een volgorde op van de voorkeurscholen. Bij de keuze van uw voorkeurschool kunnen verschillende aspecten een rol spelen. Dat kan een pedagogisch project zijn, de zorg in de school, de afstand, ... 
Geef alleen de scholen op waar u uw kind wil laten school lopen. 
Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?
U kunt uw gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldperiode. Bij uw eerste aanmelding in het systeem kiest u een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. U hebt ze nodig als u uw gegevens wilt nakijken of veranderen.
Wat als ik geen computer of internet heb?
Neem contact op met de school of een organisatie (zie brochure p.8 en on de knop 'hulp nodig?'). Zij zullen u verder helpen.
Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Nadat de aanmeldingsperiode voor uw kind is afgelopen, ontvangt u in de loop van 28 april 2020 een e-mail waarin het resultaat van uw aanmelding staat. U kan vanaf dan ook inloggen in uw aanmelddossier. Er zijn verschillende mogelijkheden.
1.U kan u kind inschrijven in de eerste voorkeurschool. Uw kind staat nergens op de wachtlijst.
2.U kan uw kind inschrijven in een school die niet uw eerste voorkeurschool is. Uw kind staat op de wachtlijst van de scholen waarvoor u een hogere voorkeur heeft.
3.U kan uw kind in geen enkele school inschrijven. Uw kind staat dan bij al uw voorkeurscholen op de wachtlijst.

Als er een plaats vrijkomt in een van uw voorkeurscholen waar uw kind op de wachtlijst staat dan neemt de school zelf contact met u op. Als u wilt, kunt u uw kind dan nog inschrijven in uw favoriete school. Dat kan zelfs als u uw kind ondertussen al in een andere school inschreef. 
Als u uw kind eerst in school A inschrijft en daarna uw kind in school B inschrijft dan is uw kind niet meer ingeschreven in school A.
Wat moet ik meenemen als ik naar de school ga om mijn kind te laten inschrijven?
De Kids-ID, ISI+kaart , briefje van de mutualiteit of een ander document. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en de geboortedatum.

Als uw kind een indicatorkind is dan moet u bij de inschrijving op school documenten meebrengen om te bewijzen dat uw gezin een schooltoelage/schooltoeslag ontvangt. U moet een verklaring op eer ondertekenen dat de mama geen diploma van het secundair onderwijs heeft gehaald.
Wat is een  mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving ?
U ontvangt via e-mail een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving van de scholen waarvoor u uw kind hebt aangemeld maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het is mogelijk dat u meerdere documenten ontvangt. Ieder document is verbonden met één specifieke school. Uw kind komt in die scholen automatisch op een lijst te staan. U hoeft niet langs te gaan op de school.

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is een objectief bewijs van uw plaats op de lijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en uw kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met u op. De volgorde van de wachtlijst geldt tot 30 juni van het nieuwe schooljaar voor instappertjes (2,5-jarigen) en tot de 5de schooldag van oktober voor oudere kinderen.
Waarom staat mijn kind op de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bij de school op 1 van de twee lijsten, de IND- of nIND-lijst?
Uw kind krijgt voorrang ofwel als indicator-leerling ofwel als niet-indicator-leerling (Zie: wie krijgt voorrang bij het ordenen en toewijzen?).

Is uw kind een indicatorleerling dan staat het in de IND-lijst. Is uw kind een niet-indicatorleerling dan staat het in de nIND-lijst. Is er een plaats voor een IND-leerling dan zal de school de wachtlijst met IND-leerlingen raadplegen. Is er een plaats voor een nIND-leerling dan zal de school de wachtlijst met nIND-leerlingen raadplegen. Als er op de IND-wachtijst geen kinderen meer staan dan zal de school de nIND-wachtlijst raadplegen. En andersom.
Wat als ik geen plaats heb voor mijn kind?
Vanaf  de late inschrijvingsperiode kunt u uw kind inschrijven in een school van uw keuze die wel nog vrije plaatsen heeft. U vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen via de knop 'vrije plaatsen' bovenaan het scherm.
U gaat naar de school om uw kind in te schrijven.
Wordt mij een school toegewezen die ik niet wens?
Neen. U zal alleen een school krijgen die u zelf opgaf. Het is mogelijk dat u uw kind in geen enkele voorkeurschool kan inschrijven. Uw kind staat dan op de wachtlijst van al uw voorkeurscholen. U kan dan in de late inschrijvingsperiode inschrijven in een school die dan nog vrije plaatsen heeft.
Als u uw kind inschrijft in school A en daarna uw kind inschrijft in school B dan is uw kind niet meer ingeschreven in school A.   
Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?
Vanaf  de vrije inschrijvingsperiode kunt u uw kind inschrijven in een school van uw keuze die nog vrije plaatsen heeft. U vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen via de knop 'vrije plaatsen' bovenaan het scherm.
U gaat naar de school om uw kind in te schrijven.
Wat als ik mijn kind met zijn toewijzingsticket niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?
Indien u dit niet deed, vervalt uw toewijzing voor die school. Het is dus zeker aan te raden om tijdig een afspraak te maken met de school.
Hoe meld ik meerdere kinderen van hetzelfde gezin aan?
U kan tijdens het aanmelden, kiezen om kinderen uit hetzelfde gezin te combineren. Als u dat doet dan krijgen de kinderen alleen een toewijzingsticket als er voor al deze kinderen een vrije plaats is. Is er voor een van de kinderen geen vrije plaats dan krijgt geen enkel kind een toewijzingsticket. Dit betekent dat de kansen op een toewijzingsticket in die school afnemen. Combineer daarom alleen kinderen als u wil dat u uw kinderen na de aanmeldperiode samen kan inschrijven. 

Zijn de kinderen in hetzelfde jaar geboren (kleuters) of gaan ze naar hetzelfde leerjaar (lager onderwijs)? Dan is het voldoende dat er voor één kind een vrije plaats is. De school kan het andere kind ook inschrijven, zelfs als er geen vrije plaatsen meer zijn. We raden wel aan om deze kinderen allemaal aan te melden maar zonder ze te combineren.
Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?
U kunt terecht bij de helpdesk voor informatie over uw dossier. Vindt u daarna nog steeds dat uw weigering onterecht was, dan kunt u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten klik hier.
Wanneer kan mijn kleuter op school starten? Waarom is het belangrijk dat mijn kleuter naar school gaat ?
Informatie over instapdata en een tool om de eerste instapdag van uw kind te berekenen, vindt u hier .
Wil u meer informatie over waarom het belangrijk is dat uw kleuter naar school gaat ? Ga dan naar de website van kleuterparticipatie en klik aan 'voor ouders'.
Hoe worden de kinderen gerangschikt die geen plaats konden krijgen op de school?
Kinderen die geen plaats konden krijgen op een school waarvoor ze aangemeld werden, staan in het inschrijvingsregister van die school met vermelding 'geweigerd'. Indicatorleerlingen staan in de IND-lijst en niet-indicatorleerlingen staan in de nIND-lijst. We ordenen de leerlingen per groep op basis van de 'kortste afstand'. Bovenaan de lijst staan kinderen die de kortste afstand hebben. 
Wat is de kortste afstand? We vergelijken de 'afstand domicilie tot de school' met de 'afstand werk ouders tot de school'. De kortste afstand wordt genomen om de geweigerde kinderen te ordenen. Voor sommige kinderen is dat de domicilie afstand, voor andere kinderen is dat de afstand van het werk van de ouder.
Heeft uw kind een toewijzingsticket ontvangen van een school die niet je eerste keuze was ? Dan staat uw kind op de wachtlijst van de scholen waarvoor u een hogere voorkeur had aangeduid. 
Als een kind geen toewijzingsticket krijgt dan staat het kind op de wachtlijst van alle scholen die de ouders opgaven in het aanmelddossier.
Waarom zijn er vragen over welke taal uw kind spreekt?
Sommige scholen bepalen een maximaal aantal inschrijvingen voor kinderen die nieuw zijn in België en geen Nederlands spreken. Een kind dat om deze reden niet in de school kan inschrijven, wordt altijd begeleid bij een inschrijving in een andere school.
Wat gebeurt er als ik foute informatie geef over onze gezinssituatie?
Als bij het inschrijven blijkt dat u met opzet foute informatie heeft ingevuld in het aanmelddossier dan zal de school uw kind niet inschrijven. U kunt uw kind dan pas tijdens de late inschrijvingsperiode inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft.
Over het aanmeldingsregister
Het centraal aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs waarmee we in 2009 begonnen. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgen alle ouders gelijke kansen om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Scholen raken snel volzet. Toch willen we elk kind een plaats geven in een school van voorkeur. En dat zoveel mogelijk in de buurt waar u woont, zodat uw kind(eren) op wandelafstand naar school kunnen.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een school van het gewoon onderwijs in Gent of Merelbeke kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen van het gewoon onderwijs in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.

Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de scholen in Gent en Merelbeke. De huidige wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door het Inschrijvingsdecreet 2011/2012. De artikelen daaruit die gaan over het basisonderwijs werden opgenomen in het Decreet Basisonderwijs. Die maken het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun "wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode en toewijzing van de vrije plaatsen moeten ouders hun kind wel nog persoonlijk in de school inschrijven. Voor het Gentse basisonderwijs is het gebruik van een aanmeldingsprocedure sinds de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 decretaal verplicht.
Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?
U vindt het rijksregisternummer op de ISI+kaart, de Kids-ID van uw kind of op het briefje van de mutualiteit. Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met de telefonische helpdesk via 02 553 18 52 (in de voormiddag) of meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be. U kan ook terecht bij de aanmeldpunten (zie bovenaan deze webpagina 'meer info').
Waarom moet ik het rijksregisternummer van mijn kind invullen?
Met het rijksregisternummer van uw kind kunnen we uw kind eenduidig identificeren. Daardoor
- vermijden we, in combinatie met de door u gekozen gebruikersnaam en het paswoord, dat iemand anders die niet bevoegd is, per vergissing of met kwaad opzet uw kind aanmeldt, afmeldt, informatie wijzigt in het dossier van uw kind, andere scholen toevoegt, door u gekozen scholen verwijdert of de voorkeurorde van de scholen verandert.
- kan Meldjeaan de school waar uw kind na de aanmelding inschrijft automatisch verwittigen als u uw kind nadien toch nog in een andere school gaat inschrijven. Op die manier vermijden we dubbele inschrijvingen.
Het rijksregisternummer van uw kind wordt niet gebruikt om koppelingen te maken met andere databanken.
Wat met de privacy?
De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen gebruikt worden om:
1. Uw kind te rangordenen en een plaats in een school toe te wijzen.
2. De school waar uw kind terecht kan, toe te laten u te contacteren en uw kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels
3. De goede werking van het systeem te controleren en te verbeteren en de resultaten te evalueren. de verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs in opdracht van de deelnemende scholen. Bij de evaluatie van de resultaten van de toewijzing door externen wordt enkel gebruik gemaakt van anonieme gegevens (zonder naam noch rijksregisternummer). 
4. Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van uw kind een tweede dossier geopend wordt.
5. Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) kunt u inzage krijgen in de gegevens die over u of uw kind bewaard worden en die eventueel verbeteren. Contacteer hiervoor meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be .
Lees meer over privacy bij de aanmeldingsprocedure.