Veelgestelde vragen

Welke kinderen kan ik aanmelden?
1 Alle kinderen geboren in 2020 die in 2022-2023 voor de eerste keer naar school mogen. Ook de kinderen die na 23 november 2020 geboren zijn en pas naar school kunnen op 1 september 2023.
2 Kinderen die al naar school gaan en die volgend schooljaar van school willen veranderen, kunnen aanmelden.

Is je kind geboren in 2020 en heeft het een broer/zus in de school of werkt de ouder in de school ? Dan kan u hem of haar inschrijven via de school zelf in de periode 17-28 januari 2022.
Zit uw kind in de kleuterklas en gaat het volgend schooljaar naar het eerste leerjaar in dezelfde school ? Dan hoeft u uw kind niet aan te melden.  
Moet ik mijn kind aanmelden ?
Door uw kind aan te melden, heeft u meer kans om uw kind in te schrijven in een (hoge) voorkeurschool.
Als u uw kind niet aanmeldt, kan u het pas vanaf 6 mei 2022 9.00u inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn. Maar vele scholen zullen dan al vol zijn. We raden u aan om aan te melden. Zie het tabblad 'vrije plaatsen' voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure vanaf 6 mei 2022.  
Is aanmelden hetzelfde als inschrijven ? 
Neen, door aan te melden, geeft u aan in welke scholen u graag uw kind wil inschrijven. Na de aanmeldingsperiode ordenen we alle aangemelde kinderen. Krijgt uw kind na de aanmeldperiode een vrije plaats in een school dan moet u uw kind nog inschrijven. De inschrijving gebeurt via de school.

Het is ook mogelijk dat er geen vrije plaats is voor uw kind in uw voorkeurscholen. U kan dan vanaf 6 mei 2022 9u een inschrijving vragen in een school die nog vrije plaatsen heeft . 
Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden voor alle scholen van het gewoon onderwijs van Gent en Merelbeke. U vindt een overzicht van alle scholen in de brochure en via de knop 'meer info' bovenaan deze webpagina.
U meldt uw kind het best aan voor 5 scholen of meer. U heeft niet minder kans op een plaats in uw eerste voorkeurschool! Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat u uw kind kunt inschrijven in een school van uw keuze.

Gaat uw kind al naar school maar wil u van school veranderen ? Geef de school waar uw kind nu gaat niet op in de voorkeurlijst.

Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs ? Dan meldt u uw kind niet aan via https://meldjeaanbasis.gent.be. Hoe inschrijven voor het buitengewoon basisonderwijs ? https://gent-bao.lokaaloverlegplatform.be .
Heeft uw kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs maar wilt u het toch inschrijven in een school van gewoon onderwijs? Meld dan uw kind aan via deze website. 
Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het is niet belangrijk wanneer u aanmeldt, als het maar tussen 16 februari 2022 12u 's middags en 16 maart 2022 (12u 's middags) gebeurt. U kunt tijdens de volledige aanmeldingsperiode uw kind aanmelden en uw gegevens aanpassen. We ordenen de aangemelde kinderen na de aanmeldingsprocedure.
Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Voor en tijdens de aanmeldperiode kunt u voor iedere school zien hoeveel vrije plaatsen er voor de leeftijdsgroep van uw kind zijn. Dit overzicht vindt u via de knop 'vrije plaatsen' bovenaan deze website. Vanaf de start van de vrije inschrijvingsperiode, op 6 mei 9u, vindt u dagelijkst de vrije plaatsen via deze website. 
Wat verstaan we onder broers en zussen?
Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:
(1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
(2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
(3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
Om van de voorrang broer of zus gebruik te kunnen maken, moet u dit aanduiden in het aanmeldingsdossier.
Ik werk voor een Gentse school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden met een voorrang?
Op het ogenblik van de inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. U hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?
Of een kind een toewijzing krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Sommige categorieën van kinderen krijgen voorrang.
We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:
1ste voorrangsgroep: kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in de school.
2de voorrangsgroep: kinderen met een ouder die werkt in de school .
3de voorrangsgroep: indicator-(IND) en niet-indicatorleerlingen (nIND). (zie de vraag 'is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?')  
Peuters die naar de kinderopvang/crèche gaan bij een school hebben geen voorrang in die school.

Zijn er voor de IND-groep vrije plaatsen over ? Dan gaan deze vrije plaatsen naar de leerlingen uit nIND-groep die nog geen plaats hadden. Zijn er voor de nIND-groep vrije plaatsen over ? Dan gaan deze vrije plaatsen naar de leerlingen uit de IND-groep die nog geen plaats hadden.

Kinderen waarvan de ouders de vragenlijst over de indicatoren niet invulden, komen pas aan de beurt als de aangemelde IND- en nIND-leerlingen hun vrije plaatsen niet allemaal ingenomen hebben. Voor meer informatie over de ordening van de kinderen die de vragenlijst niet invullen, contacteer de helpdesk.
Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?
Een indicatorleerling is een leerling van wie
1 de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of
2 het gezin een Vlaamse schooltoeslag kreeg in de schooljaren 2020-2021 of 2021-2022 voor een kind in het basis- of secundair onderwijs.
Kinderen krijgen een jaarlijkse schooltoeslag als de ouders weinig verdienen. De schooltoeslag is een onderdeel van de Vlaamse kinderbiljslag. U otnvangt de schooltoeslag automatisch via uw uitbetaler van de Vlaamse kinderbijslag. Voor meer informatie https://www.groeipakket.be .

Een niet-indicatorleerling is een leerling van wie
1 de moeder minstens een diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en
2 het gezin geen Vlaamse schooltoeslag kreeg in de schooljaren 2020-2021 of 2021-2022

Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. U beantwoordt deze vragen bij de aanmelding. U verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Als deze gegevens niet correct zijn, zal de school uw kind niet inschrijven.
Waarom maken we een onderscheid tussen indicator- en niet-indicatorleerlingen?
We proberen in scholen in dezelfde wijk tot een gelijke verdeling te komen van kinderen uit een kansarm gezin (= indicator) en kinderen uit een kansrijk gezin (niet-indicator).
Als in een wijk bijv. 40% kinderen in een kansarm milieu wonen en 60% kinderen in een kansrijk milieu wonen, verdelen we de vrije plaatsen op dezelfde manier (40%-60%) in de scholen in die wijk. Op die manier reserveren we vrije plaatsen voor kinderen uit beide groepen.

Voor de binnenstad, de stationsbuurt en Mariakerke verdelen we de vrije plaatsen in de scholen niet volgens de kinderen die er wonen maar volgens de kinderen die er naar school gaan. Dit omdat er in elk van die wijken heel wat meer kinderen naar school gaan dan er wonen.

De indicator- en de niet-indicatorleerlingen hebben altijd voorrang op de kinderen waarvoor de ouders de vragenlijst over de indicatoren niet of onvolledig invullen.
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn dan krijgt elk aangemeld kind een plaats.

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan ordenen we de aangemelde kinderen:
1. de schoolkeuze van de ouders. We ordenen uw kind voor iedere voorkeurschool die u opgeeft. We ordenen uw kind niet voor scholen die u niet aanduidt.
2. de voorrangsgroepen broer/zus en kind van personeel.
3. we maken twee groepen kinderen volgens de sociale mix: de groep indicatorleerlingen en de groep niet-indicatorleerlingen. We proberen in scholen van dezelfde wijk tot een gelijke verdeling te komen van kinderen uit kansarme gezinnen (indicator) en kinderen uit kansrijke gezinnen (niet-indicator). We ordenen de groepen indicator- én niet-indicatorleerlingen op dezelfde manier.
4. We ordenen de kinderen die tot dezelfde groep horen (bijv. eerste leerjaar en IND-leerling) volgens de afstand 'domicilie kind tot de school'.
Minimum 75% van de vrije plaatsen van iedere school geven we aan kinderen die het dichtst bij de school wonen.
Maximaal 25% van de vrije plaatsen van iedere school geven we aan kinderen met de 'kortste afstand'. Voor ieder kind vergelijken we de afstand 'domicilie kind tot de school' met de afstand 'werkadres van de ouder tot de school'. We nemen de kortste afstand van deze twee afstanden om de kinderen te ordenen.
5. Konden we uw kind voor meer dan één voorkeurschool in de vrije plaatsen ordenen? Dan kan u uw kind inschrijven in de school die het hoogst in uw voorkeurlijst staat.

Voorbeeld:
Ouders geven vijf voorkeurscholen op. Na de ordening is dit het resultaat
- school 1: geen vrije plaats, kind staat op de wachtlijst
- school 2: wel een vrije plaats : kind kan in deze school inschrijven
- school 3: wel een vrije plaats: kind wordt geschrapt want er is plaats in de 2de voorkeurschool
- school 4: geen vrije plaats: kind wordt geschrapt want er is plaats in de 2de voorkeurschool
- school 5: wel een vrije plaats: kind wordt geschrapt want er is plaats in de 2de voorkeurschool

Zet altijd de eerste voorkeurschool op 1.
Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden? Welke school zet ik op 1? Krijgt mijn kind altijd een toewijzing ?
We raden u aan om vijf of meer scholen te kiezen. Op die manier maakt u het meeste kans op een vrije plaats in een van uw voorkeursscholen. Door weinig scholen op te geven, is de kans kleiner op een vrije plaats. 
Zet de scholen altijd in volgorde van uw voorkeur. Om uw kans te verhogen, geef ook scholen op met voldoende vrije plaatsen of scholen dichtbij.

De laatste jaren kreeg bijna 80% van de instappers (kinderen van het jongste geboortejaar) een vrije plaats in de eerste voorkeurschool. Tellen we daar de kinderen bij die een toewijzing kregen voor een tweede en derde voorkeurschool dan komen we uit op meer dan 90% van de instappers. Aan ongeveer 3% van de instappers kunnen we geen plaats toewijzen. Houd dus rekening met de tips om een aanmelddossier op te maken. 
Dit zijn de cijfers voor heel Gent maar die kunnen per wijk of per school sterk verschillen en geven geen garantie voor de volgende aanmeldprocedure.

We ordenen uw kind voor iedere voorkeurschool die u opgaf. Duidt u meerdere scholen aan en is er geen plaats in uw eerste voorkeurschool dan kijken we naar de volgende scholen in uw lijst. De kans op een vrije plaats in uw eerste voorkeurschool is even groot als u maar één of vijf voorkeurscholen opgeeft.

Zet uw favoriete school op 1. Als er geen plaats is voor uw kind in uw eerste voorkeurschool dan komt uw kind er op de wachtlijst. . 
Welk adres geef ik op ? Wat als we binnenkort verhuizen? Wat als ik binnenkort van werk verander  ?
U kunt de volgende adressen opgeven:
1) een officieel adres van het kind: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of internaat geldt niet.
2) een werkadres: dit is het adres waar ouder 1 of ouder 2 werkt. U kunt twee werkadressen vermelden. We raden u aan dit adres in te vullen. Het kan alleen maar de kans vergroten op een plaats in de school van uw keuze. U kan nooit een nadeel hebben als u een werkadres opgeeft.
U bent pendelaar ? U kan het adres van het station niet opgeven als werkadres.

U hoeft zelf niets te berekenen, de computer bepaalt voor u de kortste en dus de interessantste afstand voor iedere school die u opgeeft. De adressen die u opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die u kiest. U kunt niet voor verschillende scholen verschillende adressen opgeven.

U verhuist binnenkort ? U verandert binnenkort van werk ? Geef uw nieuwe adres op bij het aanmelden. U moet bij het inschrijven wel een bewijs van dat nieuwe adres kunnen voorleggen (bv. een huurovereenkomst, een aankoopakte of een werkcontract). U moet ten laatste in het volgende schooljaar verhuisd zijn of op het nieuwe adres werken.
Uw kind heeft geen domicilieadres in Vlaanderen ? Dan kan u niet zelf een aanmelddossier maken. Neem dan contact op met de helpdesk. 
Hoe berekenen we de afstand ?
We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de wandelafstand van thuis naar de school. Er bestaat geen systeem dat de exacte wandelafstand berekent. Daarom berekenen we twee afstanden: de wandelafstand en de afstand in vogelvlucht.

1. Rondom iedere school zijn er zones:
- 0 tot 500m
- 500-1000m
- 1000-1500m
- 1500m - ...
De afstanden zijn wandelafstanden, dus de afstand die je zou wandelen vanaf de school. Hierbij houden we rekening met bruggen en tunnels voor voetgangers en fietsers en autovrije straten. We houden geen rekening met eenrichtingsverkeer.

2. Voor alle kinderen met een adres binnen dezelfde zone berekenen we de afstand in vogelvlucht van huis/werk tot de school.

Kinderen met een adres in de zone 0-500m hebben voorrang op kinderen met een adres in de volgende afstandzone. Kinderen met een adres in de zone 500m-1000m zone hebben dan weer voorrang op kinderen uit de zone 1000m-1500m, etc.
Kinderen die binnen één zone in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen krijgen voorrang op kinderen die verder in die zone wonen.

Bekijk de grafische voorstelling van de afstandsberekening.
Hoe kan ik opgeven dat ik kies voor een pedagogisch project of een school met een uitgesproken zorgbeleid?
We ordenen uw kind alleen voor de scholen van uw voorkeur. U kiest de scholen zelf en geeft zelf een volgorde op van uw voorkeurscholen. U kan geen opmerkingen formuleren over de reden waarom u een school kiest.
Bij het kiezen van uw voorkeurscholen kunnen verschillende aspecten een rol spelen. Dat kan een pedagogisch project zijn, de zorg in de school, praktische elementen zoals de afstand, ... 
Geef alleen de scholen op waar u uw kind wil laten school lopen én zet de scholen in de volgorde van uw voorkeur op de lijst.  
Hoe maak ik een aanmelddossier ? Hoe wijzig ik gegevens in het aanmelddossier ?
Klik hier om stap voor stap te zien hoe je een aanmelddossier opmaakt. 

U kunt uw gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldperiode. Bij uw eerste aanmelding kiest u een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. U hebt ze nodig als u uw gegevens wilt nakijken of veranderen of als u het resultaat van uw aanmelding wil bekijken.
Wat als ik geen computer of internet heb?
Neem contact op met de school of een organisatie (zie brochure p.8 en de knop 'hulp nodig? op deze website'). Zij zullen u verder helpen.
Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Na de aanmeldingsperiode ontvangt u op 28 maart 2022 na 12u 's middags een e-mail waarin het resultaat van uw aanmelding staat. U kan vanaf dan ook inloggen in uw aanmelddossier. Er zijn verschillende mogelijkheden.
1.U kan u kind inschrijven in de eerste voorkeurschool. Uw kind staat nergens op de wachtlijst.
2.U kan uw kind inschrijven in een school die niet uw eerste voorkeurschool is. Uw kind staat op de wachtlijst van de scholen waarvoor u een hogere voorkeur heeft.
3.U kan uw kind in geen enkele school inschrijven. Uw kind staat dan bij al uw voorkeurscholen op de wachtlijst.

Wat als mijn kind op de wachtlijst staat van één of meer van uw voorkeurscholen ? Als er een vrije plaats komt in een van deze voorkeurscholen dan neemt de school zelf contact met u op. Als u wilt, kunt u uw kind nog inschrijven in die school. Dat kan zelfs als u uw kind al in een andere school inschreef.
  
Opgelet: als u uw kind eerst in school A inschrijft en daarna uw kind in school B inschrijft dan is uw kind niet meer ingeschreven in school A.
Welke documenten vraagt een school om de inschrijving administratief te verwerken ?
De Kids-ID, ISI+kaart , briefje van de mutualiteit of een ander document. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en de geboortedatum.

Is uw kind een indicatorkind ? Dan heeft de school de volgende documenten nodig :
- het gezin ontvangt een schooltoeslag voor het basis- of secundair onderwijs
- een verklaring op eer dat de mama geen diploma van het secundair onderwijs heeft behaald.
Wat is een  mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving ?
U ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving (weigeringsdocument) als er geen vrije plaats is voor uw kind. Iedere mededeling is verbonden met één specifieke school. 
Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is een bewijs van uw plaats op de wachtlijst van de school. Als er in die school een plaats vrijkomt voor uw kind dan neemt de school contact met u op.
De volgorde van de wachtlijst geldt tot 30 juni van het nieuwe schooljaar voor instappertjes (2,5-jarigen) en tot de 5de schooldag van oktober voor oudere kinderen.
Waarom staat mijn kind op de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving op de IND- of de nIND-lijst?
We ordenen uw kind ofwel als indicator-leerling ofwel als niet-indicator-leerling (Zie de vraag: 'wie krijgt voorrang bij het ordenen en toewijzen?').

Is uw kind een indicatorleerling dan staat het op de IND-wachtlijst. Is uw kind een niet-indicatorleerling dan staat het op de nIND-lijst. Is er een plaats voor een IND-leerling dan zal de school de wachtlijst met IND-leerlingen raadplegen. Is er een plaats voor een nIND-leerling dan zal de school de wachtlijst met nIND-leerlingen raadplegen.
Als er op de IND-wachtijst geen kinderen meer staan dan zal de school de nIND-wachtlijst raadplegen. En andersom.
Wat als er geen vrije plaats is voor mijn kind in een van mijn voorkeurscholen?
Uw kind staat op de wachtlijst van al uw voorkeurscholen. Als er een vrije plaats komt voor uw kind dan zal de school u contacteren. 
We raden u aan om hier niet op te wachten en uw kind in te schrijven vanaf 6 mei 2022 9u in een school die nog vrije plaatsen heeft. Uw kind blijft op de wachtlijsten staan van uw voorkeurscholen, ook als u uw kind ondertussen in een andere school inschrijft.
U vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen via de knop 'vrije plaatsen' van deze website.
Kan ik een school krijgen die ik niet aanduidde in het aanmelddossier?
Neen. U zal alleen een school krijgen die u zelf opgaf.
Het is mogelijk dat u uw kind in geen enkele voorkeurschool kan inschrijven. Uw kind staat dan op de wachtlijst van al uw voorkeurscholen. U kan uw kind dan in de vrije inschrijvingsperiode inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. 
Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?
Vanaf  de vrije inschrijvingsperiode kunt u uw kind inschrijven in een school van uw keuze die nog vrije plaatsen heeft. U vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen via de knop 'vrije plaatsen' op deze website.
 Wat als ik mijn kind niet tijdens de inschrijvingsperiode heb ingeschreven?
Je krijgt bericht dat je het kind kan inschrijven in een van uw voorkeurscholen maar je hebt je kind niet ingeschreven in de periode 29 maart tot 4 mei 2022 ? Dan bent u de vrije plaats kwijt. U kan uw kind dan nog inschrijven vanaf 6 mei 2022 9u in een school die nog vrije plaatsen heeft.  
Hoe meld ik meerdere kinderen van hetzelfde gezin aan?
U kan tijdens het aanmelden, kiezen om kinderen uit hetzelfde gezin te combineren. Als u dat doet dan krijgen de kinderen alleen een toewijzingsticket voor een school als er voor al deze kinderen een vrije plaats is. Is er voor een van de kinderen geen vrije plaats in dezelfde school dan krijgt geen enkel kind een toewijzingsticket. Dit betekent dat de kansen op een toewijzingsticket in die school afnemen. Combineer daarom alleen kinderen als u wil dat u uw kinderen na de aanmeldperiode samen kan inschrijven. 

Zijn de kinderen in hetzelfde jaar geboren (kleuters) of gaan ze naar hetzelfde leerjaar (lager onderwijs)? Dan is het voldoende dat er voor één kind een vrije plaats is. De school kan het andere kind ook inschrijven, zelfs als er geen vrije plaatsen meer zijn. We raden wel aan om deze kinderen allemaal aan te melden maar combineer ze niet.
Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?
U kunt terecht bij de helpdesk voor informatie over uw dossier. Vindt u daarna nog steeds dat uw weigering onterecht was, dan kunt u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten klik hier.
Wanneer kan mijn kleuter op school starten? Waarom is het belangrijk dat mijn kleuter naar school gaat ?
Informatie over instapdata en een tool om de eerste instapdag van uw kind te berekenen, vindt u hier .
Wil u meer informatie over waarom het belangrijk is dat uw kleuter naar school gaat ? Ga dan naar de website van kleuterparticipatie en klik aan 'voor ouders'.
Hoe ordenen we de kinderen op de wachtlijst ?
Kinderen die geen plaats konden krijgen op hun voorkeurschool, staan in het inschrijvingsregister van die school aangeduid als  'geweigerd'. Indicatorleerlingen staan in de IND-lijst en niet-indicatorleerlingen staan in de nIND-lijst.
We ordenen de leerlingen per groep op basis van de 'kortste afstand'. Bovenaan de lijst staan kinderen die de kortste afstand hebben. 
Wat is de kortste afstand? We vergelijken de 'afstand domicilie tot de school' met de 'afstand werk ouders tot de school'. Voor sommige kinderen is de domicilie afstand de korste afstand, voor andere kinderen is de kortste afstand die van het werk van de ouder tot de school.

Was er een vrije plaats in een lagere voorkeurschool ? Dan staat uw kind op de wachtlijst van uw hogere voorkeurscholen. 
Was er in geen enkele voorkeurschool een vrije plaats voor uw kind? Dan staat het kind op de wachtlijst van al uw voorkeurscholen.
Waarom zijn er vragen over welke taal uw kind spreekt?
Sommige scholen bepalen een maximaal aantal inschrijvingen voor kinderen die nieuw zijn in België en geen Nederlands spreken. Een kind dat om deze reden niet in de school kan inschrijven, wordt altijd begeleid bij een inschrijving in een andere school.
Wat gebeurt er als ik foute informatie geef over onze gezinssituatie?
Als bij het inschrijven blijkt dat u met opzet foute informatie heeft ingevuld in het aanmelddossier dan zal de school uw kind niet inschrijven. U kunt uw kind dan pas tijdens de vrije inschrijvingsperiode inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft.
Over het aanmeldingsregister
Het centraal aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs waarmee we in 2009 begonnen. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgen alle ouders gelijke kansen om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Scholen raken snel volzet. Toch willen we elk kind een plaats geven in een school van voorkeur. En dat zoveel mogelijk in de buurt waar u woont, zodat uw kind(eren) op wandelafstand naar school kunnen.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een school van het gewoon onderwijs in Gent of Merelbeke kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen van het gewoon onderwijs van alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.

Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de scholen in Gent en Merelbeke. De huidige wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door het Inschrijvingsdecreet 2011/2012. De artikelen daaruit die gaan over het basisonderwijs werden opgenomen in het Decreet Basisonderwijs. Die maken het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun "wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode en toewijzing van de vrije plaatsen moeten ouders hun kind wel nog persoonlijk in de school inschrijven. Voor het Gentse basisonderwijs is het gebruik van een aanmeldingsprocedure sinds de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 decretaal verplicht.
Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?
U vindt het rijksregisternummer op de ISI+kaart, de Kids-ID van uw kind of op het briefje van de mutualiteit. Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met de telefonische helpdesk via 02 553 18 52 (in de voormiddag, niet op vrijdag) of meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be. U kan ook terecht bij de aanmeldpunten (zie bovenaan deze webpagina 'meer info').
Waarom moet ik het rijksregisternummer van mijn kind invullen?
Door het rijksregisternummer van uw kind te gebruiken bij het aanmelden, 
- vermijden we dat iemand anders die niet bevoegd is, per vergissing of met kwaad opzet uw kind aanmeldt, afmeldt, informatie wijzigt in het dossier van uw kind, andere scholen toevoegt, door u gekozen scholen verwijdert of de voorkeurorde van de scholen verandert.
- is er zekerheid dat voor ieder kind maar één aanmelddossier kan worden gemaakt.
- kan Meldjeaan de school verwittigen als u uw kind in een andere school gaat inschrijven. Op die manier vermijden we dubbele inschrijvingen.

Het rijksregisternummer van uw kind wordt niet gebruikt om koppelingen te maken met andere databanken.
Wat met de privacy?
De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen gebruikt worden om:
1. Uw kind te rangordenen en een plaats in een school toe te wijzen.
2. De school waar uw kind terecht kan, toe te laten u te contacteren en uw kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels
3. De goede werking van het systeem te controleren en te verbeteren en de resultaten te evalueren. de verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs in opdracht van de deelnemende scholen. Bij de evaluatie van de resultaten van de toewijzing door externen wordt enkel gebruik gemaakt van anonieme gegevens (zonder naam noch rijksregisternummer). 
4. Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van uw kind een tweede dossier geopend wordt.
5. Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) kunt u inzage krijgen in de gegevens die over u of uw kind bewaard worden en die eventueel verbeteren. Contacteer hiervoor meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be .
Lees meer over privacy bij de aanmeldingsprocedure.